Rostock History

The Rostock Islet

There are few places in the Emmaboda region that are associated with so many question marks and so much mysticism as the Rostock islet. As a child, one heard the story about the stronghold that had been located on the islet between Rostock lake and Grimmansmåla lake and from which a bridge of copper was said to have been laid to the mainland.

Many facts indicate that in the years 1300 - 1400 there actually was a stronghold located on the Rostock islet. The main function of the stronghold was likely to be able to control the communications on the trade routes of that time in an effective manner. The stronghold probably also had a defensive and strategic importance due to the nearness to the Danish border of that time. Actually there is quite a lot written down about the Rostock islet.

From "Description of Småland from the Year 1848" you can read the following about the Rostock islet and that there lived a ruler with the name of Algut: "In the Rostock lake, which is situated close to the border of Kalmar, there is an islet, the Rostock islet where in olden days a ruler Algut is said to have lived. In 1758 there were still many remnants of cellars and four houses which had been bigger than ordinary country churches. Algut possessed the entire parish and had the greatest power, he even had the power to hang people in the gallows beside a big oak at Getasjö vicarage. These tales the dean A. Almgren at his arrival in 1743 found so general and well in memory with the country people that he thought this ruler Algut must have lived back in old ages. He said: "It is told that when queen Margareta ruled Sweden, Norway and Denmark in the fourteenth century, Engelbrekt complained of the fact that she had given all castles and estates to foreign men but he was then told that she also had favoured Algut Månson (Sture) great grandfather of the later on so well-known Sten Sture the older. From 1374 to 1427 Algut Månson (Sture) is often mentioned in the diplomas. That a fortress was built here close to the Danish border is obvious."

From the book: "Emmaboda - Pictures in One's Mind" by Erik Ottosson. Translated into English by Håkan Larsson, Johannes-branch.

Rostock-holme

Få platser i Emmaboda-trakten är förknippade med så mycket frågetecken och mystik, som Rostock-holme. Som barn hörde man berättelsen om borgen som funnits på holmen mellan Rostocksjön och Grimmansmålasjön, varifrån en kopparbro skulle varit lagd till fastlandet.

Mycket talar för att det på 13 - 1400-talet ändock har funnits ett fäste eller borg på Rostock-holme. Borgens huvudsakliga funktion var sannolikt att effektivt kunna kontrollera den dåtida samfärdseln på dess handelsvägar, samt hade förmodligen också försvarsstrategisk betydelse med tanke på närheten till den dåvarande danska gränsen.

Ur «Smålands beskrivning 1848» kan man läsa följande om Rostockholme och att det där bodde en herre med namnet Algut: «I Rostocksjön, som går intill Kalmargränsen, ligger en holme, Rostocksholme der en herre Algut fordom säges ha bott. 1758 syntes ännu många rudera efter källare och 4 hus som varit större än vanliga lantkyrkor. Han egde hela socknen, och hade största makten, hängde folk i galge som stod vid en stor ek i Getasjö prästgård, stommen, som ligger nära m m. Som prosten A Almgren vid sin ankomst 1743 fann så allmänt och listigt i minne att vi hade icke skäl att ej allt för långt tillbaka tänka oss denna herr Algut. Vi påminna oss hahn gendriver Engelbrekts klagan att drottning Margareta gifvit alla slott och säten åt utländske män med beviset, att hon använde äfven Algut Månson (Sture) slottsherre, riksförst. Sten Sture d ä:s farfars far. Från 1374 till 1427 ofta namnd i diplomerne. Att en fästning här uppsats mot danska gränsen är uppenbart».

Rostock-holme Från en bok: Emmaboda Tio Minuter, Minnesbilder av Erik Ottosson

Writings of Ingrid Lindåberg

Childhood Memories of Algutsboda and Vissefjärda

The Rostock Family - Descriptions of the family branches

Barndomsminnen från Algutsboda och Vissefjärda

Rostocksläkten - Anteckningar om släkten

Ancestor Chart

Rostock Ancestor (Pedigree) Chart illustrates the earliest ancestors as far back as 1663.